Friday, 18 November 2011

Macro Teaching

Guru mengajar topik "Permainan Rakyat"

Murid-murid mendengar arahan guru dengan teliti supaya aktiviti p&p dijalankan dengan lancar.

Murid-murid berminat untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh guru.

Murid-murid memainkan Permainan Rakyat Cari Cucu.

Tuesday, 15 November 2011

Ayat Majmuk Campuran

Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.
Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan.
Biasanya, ayat jenis ini panjang.
Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya.
Perhatikan contoh-contoh di bawah.
Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan; ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan.

contoh 1:
Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1).
(Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu; atau dua ayat utama dan satu ayat kecil.

contoh 2: 
Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampun (U3).
(Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil)

contoh 3:
Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2).
(Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil; atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan).

contoh 4:
Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2).
(Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara).

Ayat Majmuk Pancangan

Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara.
Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat  kecil.
Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang, bahawa, kerana, jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya.
Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif, ayat komplemen, dan ayat keterangan.


Ayat Majmuk Pancangan
Ayat RelatifAyat KomplemenAyat Keterangan
Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil.Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung.
Perhatikan contoh berikut:
1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman.(2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman
(3) Kanak-kanak itu cedera
Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecildengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang.
Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.Perhatikan contoh berikut:
Dia memberitahu sesuatu
Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang.
Dia memberitahu giginya sakitDia memberitahu membeli baju baru
Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok.
Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif.
Selain itu, subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.
Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat.Contoh:
Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.
Oleh sebab dia memandu terlalu laju, Atan menerima empat saman.
Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama, iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman.
Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu.
Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan:
kerana, oleh, sebab, lantaran, hingga sehingga, jika, kalau, sekiranya, andainya, setelah, tatkala, sementara, ketika, sambil, agar, supaya, kalau-kalau, untuk, bagi, demi, dengan, sungguhpun, walaupun, meskipun, sekalipun, seperti, bagai, macam, bak, umpama.
Perhatikan pula contoh yang berikut:
(1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu.(2) Atan menampar budak itu.
(3) Atan cepat naik angin
(4)  Budak itu suka mengintai orang kampung.
Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama.Kesimpulanya, ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama.
Lihat contoh berikut:
Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.
Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``Mancis api'' atau ``pembuangan putung rokok merata-rata'' , maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.
Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.
Lihat contoh berikut:
Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.
Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``Mancis api'' atau ``pembuangan putung rokok merata-rata'' , maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.
Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.
Perhatikan lagi contoh berikut:
(1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan(2) Jefri membeli novel Samad Said
(3) Novel Samad Said baru dipasarkan.
Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecildengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang.

Ayat Majmuk Gabungan

Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, serta, lalu dan sebagainya.
Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa.
Cuba teliti contoh di bawah.
(1) Aminah pandai menyanyi dan menari
(2) Aminah pandai menyanyi
(3) Aminah pandai menari
Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3).
Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan.
Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama.
Lihat contoh berikut pula:
(1) Pengetahuan beliau sempit, kupasan-kupasannya cetek, serta contoh-contohnya pula tidak  menarik.
(2) Pengetahuan beliau sempit
(3) Kupasannya cetek
(4) Contoh-contohnya pula tidak menarik.

Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (1)(2) dan (3).
Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung ``serta.''
Semua klausa sama tarafnya, iaitu klausa utama.
Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan .
Untuk fakta yang bertentangan, kata hubung seperti dan, serta, tambahan, pula, sambil dan sebagainya digunakan.
Untuk fakta yang bertentangan, kata hubungan seperti tetapi, sebaliknya, padahal dan sebagainya digunakan .

Penjenisan Ayat

Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk.
 • Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan.
 • Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif.
 • Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru.
 • Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan.
 • Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal
 • Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, yakni ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
 • Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar.
 • Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif.
 • Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).
Ibu negara kita Kuala Lumpur
Gunung KInabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara
Di dalam almari tali leher ayah
Nama encik siapa?
Berapakah keuntungan kita hari ini?
 • Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
 • Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif.
 • Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.

Tuesday, 8 November 2011

English Lesson / Note 1 ( 8-10-2011)


Easy Way To Make Simple Senteces

Tip 1: General Order of Adjectives

number
size
shape
age
colour
pattern
material
nationality
nouns
some
large
square
19
green
striped
woolen
Malaysia
kitchen
Many
regular
round
old
yellow
spotted
glasses
French
chips

eg:   1. My sister has a long black hair. (shape + colour + nouns)
         2. They eat a lot of chocolate ice-cream. ( material + nouns)
         3. I order a packet of regular size French Chips. ( shape + nouns )
         4. I bought 4 red balloons for my little brother
( number + colour + nouns )      ( size + nouns )

Tip 2: General Order of making phrase

eg 1:

Objects
Verb( action word)
Subject
The girl
wants to be
in school.
The girl
has
great time at the trip.
The girls
are
Students.
The girl
wants
to jump in the swimming pool.
The girl
is jumping
in the lake.
The girls
jumped
in the lake yesterday


Tip 3 : Easy Way to do Section C Of Paper 2
eg 2:

Objects
Verb( action word)
Subject
 During the holidays, I
went
to Melaka for a trip with my family.
Melaka
is
a historical town.
 First, we
visited
Melaka Cultural Village.
We
saw
different types of houses in the cultural village.
The following day, we
went
to Bee Farm.
We
saw
many types of bee at the Bee Farm.
I
scared
the bees might sting me.
Therefore, I
hid
behind my father.
After that, we
bought
many honey produces at the souvenir shop.
We also
tasted
a lot of local food.
I
like
cendol, satay and laksa very much.
We
had
good time at Melaka.
I
hope
I can visit Melaka again.


         During the holidays, I went to Melaka for a trip with my family.
Melaka is a historical town.
         First, we visited Melaka Cultural Village. We saw different types of houses in the cultural village. The following day, we went to Bee Farm. We saw many types of bee at the Bee Farm. I scared the bees might sting me. Therefore, I hid behind my father.
        After that, we bought many honey produces at the souvenir shop. We also tasted a lot of local food. I like cendol, satay and laksa very much. We had good time at Melaka. I hope I can visit Melaka again.


7款不错的免费Windows杀毒软件

杀毒软件已经成了我们装机必备的软件之一,然而大部分著名的杀毒软件都是商业软件,我们至多也只能合法获得有限期的使用权限,比如卡巴斯基,NOD32,诺顿,McAfee等等.当然,在国内我们可以很简单地获取到免费使用上述杀毒软件的序列号激活码等等,不过其实有很多免费的杀毒软件同样有强悍的杀毒功力,使用起来也并不比他们差多少,大部分只是简化了一些扩展功能,所以,对于普通用户来说,下面7款免费杀毒软件都差不多足够了.

别让“幼升小”毁了孩子的童年

随着升学压力的不断加剧,应试竞争已从小学阶段下移到了学前阶段。家长们为了将来的“小升初”、“初升高”,以及最后的高考,在“幼升小”时便开始发力。新学年开始,不少幼儿园大班都会流失一部分孩子,这些孩子纷纷进入“更能教知识”的学前班,或者一些培训机构的幼小衔接班。(见11月2日《中国青年报》)
 家长们在孩子升学环节上神经紧张、较真使劲,是被升学过程中的连锁效应牵着鼻子走的结果——好幼儿园成了好小学的嫡系,好小学又成了好中学的定向招生对象,重重压力之下,家长们把“拼孩子”变成了一项艰巨的事业来完成。一定程度上说,以“幼升小”为代表的升学暗流的涌动,是一场抢占优势资源的暗战,而且是持久战、攻坚战。
 鉴于义务教育阶段学习压力大、竞争激烈等原因,家长们不惜让孩子提早退出幼儿园,及早投身到正规的学校教育体制中去,可幼儿园毕竟是幼儿园,它与学校教育有着不同的参照系,学校里标准化的考核评价方式,就像统一的标尺上的冰冷刻度,一量便见短长,单一的量化评价让孩子失掉了多元发展的可能性。
 在本不该如此匆忙的年幼时光中,孩子们在各种被催促、被提前、被竞争的无奈里,最终沦落到被透支……满载沉重气息的漫漫竞争之路就这样过早地开始。
 面对这股汩汩暗流的涌动,一方面,在学校的分级评价标准上做减法,例如可以尝试借鉴西方一些国家推迟对小学生理论知识教育时间的手段,把更多的小学办成拥有自身特长特色的小学,使小学以培养学生兴趣爱好为基本功能,将传授道德、艺术熏陶、文化教育三项功能并重;另一方面,在孩子的能力素质评价标准上做加法,开发更加多元的评价方式和考核标准,积极探索更广泛开放的教学和实践模式。在中学与大学教育的正统性尚坚不可撼的今天,把小学教育作为一个良好的教育试验平台加以利用,不失为一个对当下国内教育进行大胆改革探索的合适的切入点,一个缓释升学焦虑较为可行的出发点。
 “幼升小”暗流,宜疏不宜堵。只有摸清暗流之源,才能还孩子们一个清静的童年,但愿一加一减之后,孩子们能将快乐的幼儿园时光从容珍藏,微笑信步走进学校的大门,而不是被所谓的希望与期待裹挟,迈着匆忙沉重的脚步推搡而入。(韩韫超